Zdravotní a sociální pojištění 2021

podnikatelka

[obsahova-navigace]

Zdravotní a sociální pojištění 2021 je povinná daň. Platí ji za zaměstnance zaměstnavatelé. Část strhávají ze zaměstnancova platu, druhou část za zaměstnance platí zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné platí sociální a zdravotní pojištění v rámci povinných záloh, které se po odevzdání daňového přiznání vyúčtují podle skutečných příjmů a výdajů. K čemu ale tato povinná pojištění slouží a proč je platíme?

sociální pojištění

Co je sociální pojištění?

Sociální pojištění nebo také pojistné na sociální zabezpečení je založeno na pravidelně placeném příspěvku do státní kasy. Tyto platby jsou dále využity na udržení důstojných podmínek všech občanů České republiky. Pomáhají tedy lidem v době chudoby, nezaměstnanosti, nemoci, ve stáří nebo např. invaliditě.

Peněžní prostředky vybírá Česká správa sociálního zabezpečení na základě zákona číslo 589/1992 Sb. (Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

Platby na sociální pojištění zahrnují příspěvek na:

 • nemocenské pojištění (OSVČ si ho mohou platit dobrovolně)
 • důchodové pojištění
 • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

zdravotní pojištění

Co je zdravotní pojištění?

Zdravotní pojištění je také zákonné pojištění, tedy jeho placení je ze zákona povinné. Z plateb na toto pojištění je plně nebo částečně hrazena zdravotní péče poskytnutá pojištěnci. Jsou z něj hrazené lékařské úkony, léky a zdravotnický materiál. Rozsah poskytované zdravotní péče je dán zákonem č. 48/1997 Sb. (Zákon o veřejném zdravotním pojištění).

Ze zdravotního pojištění se platí např. také léčba pracovních úrazů. Na straně druhé jsou pak činnosti, které je vhodné připojistit speciálním úrazovým pojištěním.

Tip! Pokud vás zajímá, kde vám poskytnou to nejvýhodnější úrazové pojištění, vyzkoušejte náš srovnávač. Stačí zadat pár údajů a obratem porovnat nabídky různých pojišťoven:

Porovnej úrazová pojištění

sociální pojištění

Kdo platí zdravotní a sociální pojištění?

Sociální pojištění mají povinnost platit:

 • zaměstnanci
 • zahraniční zaměstnanci
 • zaměstnavatelé
 • osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
 • osoby dobrovolně přihlášené k důchodovému pojištění

  Za zaměstnance odvádí povinné sociální pojištění zaměstnavatel. Toto provede srážkou ze mzdy a zaměstnanec dostane výplatu už o tuto částku očištěnu. Případné neplacení pojistného nejde k újmě zaměstnance a není tím dotčeno jeho právo na pomoc např. v nezaměstnanosti.

Zdravotní pojištění si platí:

 • zaměstnavatel
 • zaměstnanci
 • osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

Stát platí zdravotní pojištění za:

 • děti
 • studenty
 • registrované nezaměstnané
 • důchodce

Pokud nepatříte ani do jedné z těchto skupin, musíte si zdravotní pojištění hradit sami jako osoba bez zdanitelných příjmů.

důchodce na běžkách

Sociální pojištění 2021

Sociální pojištění pro zaměstnance

Zaměstnanci odvádí prostřednictvím srážek ze mzdy na sociální pojištění 2021 ze svého měsíčního hrubého platu 6,5 %. Sociální pojištění za zaměstnance dosahuje ale celkové výše 31,5 % ze mzdy, z toho 6,5 % platí zaměstnanec, zbytek zaměstnavatel.

Sociální pojištění pro OSVČ

OSVČ si platí sociální pojištění ve formě pravidelných měsíčních záloh. Tyto zálohy se mění každý rok a každý rok se také vyúčtovávají v závislosti na příjmech a výdajích. Do konce dubna má každá OSVČ povinnost podat Přehled o výdajích a příjmech, na základě kterého se vypočtou zálohy na následující rok.

Minimální měsíční výše záloh na sociální pojištění 2021 je 2 588 Kč pro OSVČ s hlavní činností. Za rok 2020 je minimální výše záloh 2 544 Kč. Na druhé straně je pak maximální roční vyměřovací základ, který na rok 2021 činí 1 701 168 Kč. Pokud ho OSVČ přesáhne, žádné pojištění nad rámec platit nemusí.

U vedlejší činnosti je stanovena minimální měsíční záloha na sociální pojištění 2021 na 1 036 Kč. V případě, že je samostatně výdělečná činnost pouze vedlejším zdrojem příjmů, nemusí OSVČ v prvním roce odvádět vůbec žádné zálohy na sociální pojištění. Na konci měsíce dubna musí ale doložit Přehled příjmů a výdajů za minulý rok.

Kompletní informace k výpočtu naleznete na webu ČSSZ.

Tip! Nechcete se v důchodu spoléhat jen na státní příspěvek? Vyzkoušejte porovnávač penzijních spoření a zabezpečte se na stáří s jitotou sami:
Porovnej penzijní spoření

zlomená noha

Zdravotní pojištění 2021

Zdravotní pojištění pro zaměstnance

Zaměstnavatel za své zaměstnance odvádí zdravotní pojištění prostřednictvím srážky ze mzdy. Zdravotní pojištění za zaměstnance se platí ve výši 13,5 % z hrubé mzdy (4,5 % se strhává ze mzdy, 9 % připlácí zaměstnavatel jako vedlejší náklady práce).

Zdravotní pojištění pro OSVČ

OSVČ si platí na zdravotní pojištění zálohy. Jejich výši stanoví zdravotní pojišťovna podle podaného Přehledu příjmů a výdajů. Pokud vyjdou OSVČ při hlavní činnosti podle výpočtu v přehledu zálohy nižší než je stanovena záloha minimální, platí se zálohy minimální. U vedlejší činnosti OSVČ je možné platit zálohy i nižší než minimální. V prvním roce nemá OSVČ vedlejší povinnost hradit zálohy na zdravotní pojištění.

Osobě samostatně výdělečně činné se jako vyměřovací základ počítá 50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji za daný rok. Minimální měsíční výše pojistného pro OSVČ pro rok 2021 je 2 393 Kč. Za rok 2020 to bylo 2 352 Kč. Maximální výše záloh na zdravotní pojištění není stanovena.

zdravotní a sociální

Kdy se platí zdravotní a sociální pojištění?

Kdy se platí sociální pojištění?

Sociální pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel pravidelně za každý kalendářní měsíc, a to od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. OSVČ odvádí zálohy za daný kalendářní měsíc. Zálohy jsou splatné od prvního do posledního dne tohoto měsíce.

Kdy se platí zdravotní pojištění?

Zaměstnavatelé musí zdravotní pojištění uhradit od 1. do 20. dne v kalendářním měsíci. OSVČ hradí zdravotní pojištění do 8. dne v měsíci, který následuje po měsíci, za které pojistné náleží.

Příklad: pojistné za leden musíte zaplatit do 8. února.

šťastná rodina

Kde se platí zdravotní a sociální pojištění?

Kde se platí sociální pojištění?

S účinností od 1. 6. 2020 byly zákonem č. 255/2020 Sb. na všech OSSZ zrušeny hotovostní pokladny. Od tohoto data už není možné platit pojistné ani zálohy na sociální pojištění v hotovosti. Správná čísla účtů pro platbu pojistného jsou uvedena na webových stránkách ČSSZ v sekci Kontakty.

Kde se platí zdravotní pojištění?

Pojistné na zdravotní pojištění se platí na bankovní účet určený pojišťovnou. Některé pojišťovny přijímají i platby kartou. Ověřte si tuto skutečnost u své zdravotní pojišťovny. Ke správnému číslu účtu je potřeba zadat kategorii (platíte jako OSVČ, zaměstnavatel, nebo jde o penále) a kraj. Např. u VZP naleznete informaci na jejich webu.

Ačkoliv představuje zdravotní a sociální pojištění výdajovou položku na našich výplatních páskách, která se nám na první pohled nemusí líbit, je pro stát a zdravotní pojišťovnu tento příjem důležitý. Sami si tyto prostředky totiž také vybereme, jen v jiném čase a v jiné formě.

Např. když za pět let budeme potřebovat akutní operaci slepého střeva a lékař nám po ní nařídí dlouhodobou neschopenku. Bez zdravotního pojištění bychom si operaci platili z vlastního a v době pracovní neschopnosti bychom nedostali nemocenskou. Koneckonců díky zdravotnímu pojištění bývají i některé plastické operace hrazeny ze zdravotního pojištění.