Souhlas se zpracováním osobních údajů – Citibank

Zaškrtnutím políčka Souhlasím s poskytnutím osobních údajů za těchto podmínek dávám dobrovolně souhlas společnosti:

A) Citibank Europe plc, organizační složka („Citibank“) ke shromažďování a zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,

 1. v rozsahu mnou poskytnutých informací;
 2. k účelu kontaktování pro poskytnutí informací o nabídce bankovních produktů společnosti Citibank a k účelu prezentace takové nabídky;
 3. po dobu nezbytně nutnou ke zpracování takové nabídky bankovních produktů

Souhlasím, aby mi společnost Citibank nabízela své bankovní produkty a jiné obchody nebo služby; tento souhlas jsem kdykoli oprávněn/a písemně odvolat. Beru na vědomí ujištění společnosti Citibank, že veškeré informace mnou výše uvedené považuje za přísně důvěrné a použije je výhradně způsobem stanoveným v tomto ujištění o důvěrnosti informací.

Vyhledávání v databázi úvěrových registrů

 1. souhlasím s tím, aby v souvislosti se žádostí o uzavření smlouvy mezi mnou a Citibank („Smlouva“) Citibank za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, včetně mého rodného čísla, a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací („Informační memorandum“), a aby uskutečňovala dotazy na příslušný úvěrový registr a ověřovala moji bonitu, popřípadě ověřovala správnost či přesnost informací mnou uvedených v souvislosti se smluvním vztahem s Citibank.
 2. beru na vědomí, že účelem zpracování mých osobních údajů na základě tohoto souhlasu je zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Bankovního registru klientských informací („BRKI“) a Nebankovního registru klientských informací („NRKI“) o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů BRKI a NRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů BRKI a NRKI jsou uvedeny v Informačním memorandu.
 3. potvrzuji, že souhlas uděluji na dobu 4 let ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a Citibank byla nebo bude uzavřena Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých mých finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak.
 4. potvrzuji, že před udělením tohoto souhlasu jsem se seznámil s Informačním memorandem, které obsahuje i poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci BRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů BRKI a/nebo NRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Před udělením tohoto Souhlasu jsem rovněž byl informován, že aktuální znění Informačního memoranda mohu kdykoli získat v Klientském centru BRKI (www.cbcb.cz; e-mail: klient@cbcb.cz , tel. 222 811 055) či na internetové adrese Citibank (www.citibank.cz). Článek II, odst. 5 výše se ve vztahu k úvěrovým registrům použije obdobně.
 5. souhlasím s tím, aby Citibank získala informace o mé bonitě (zahrnující zejména informaci o povaze a rozsahu případného porušení dřívějších závazků), platební morálce a důvěryhodnosti, které jsou nutné k posouzení mé žádosti o poskytnutí služby, a to z negativní databáze sdružení SOLUS (www.solus.cz), jehož je Citibank členem, a z insolvenčního rejstříku.
 6. uděluji souhlas a zmocňuji Citibank k tomu, aby mnou poskytnuté osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, r. č., adresa, IČ a informace o rozsahu a povaze případného porušení smluvní povinností, jehož následkem je existence peněžní pohledávky ve výši dvou splátek nebo existence jakékoliv peněžní pohledávky Citibank v délce od 30 dnů po splatnosti za mojí osobou, tyto osobní údaje včetně rodného čísla zpracovávala za účelem informování o porušení smluvní povinnosti včetně rozsahu a povahy tohoto porušení, následně mé platební morálce a za účelem ochrany práv společnosti předávala za výše uvedenými účely k dalšímu zpracování sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČ 69346925 („SOLUS“), a které vede databázi osob (dlužníků), které porušily smluvní závazek řádně platit za poskytnutou službu (tj. úvěr, leasing, pojištění, kreditní karty, prodej na splátky, služba elektronických komunikací, dodávka médii apod.), případně jeho právnímu nástupci.
 7. souhlasím s tím, že Citibank a SOLUS budou za výše uvedeným účelem zpracovávat i mé osobní údaje obsažené v insolvenčním rejstříku, vedeném podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
 8. souhlasím s tím, aby SOLUS při zpracování mých osobních údajů využil služeb zpracovatelů, a s tím, že takto zpracovávané osobní údaje včetně rodného čísla SOLUS zpřístupní přímo či prostřednictvím zpracovatele svým členům, a to výlučně za výše uvedenými účely. Tento souhlas uděluji od data platnosti příslušné smlouvy a dále po dobu tří let po datu úhrady posledního finančního závazku z této smlouvy.
 9. beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že aktuální seznam členů sdružení SOLUS je uveden na stránkách www.solus.cz a je k dispozici v sídle Citibank či na telefonické vyžádání. Článek II, odst. 5 výše se ve vztahu k SOLUS použije obdobně.
 10. Souhlasím s tím, že Citibank ověří údaje, včetně rodného a/nebo identifikačního čísla, o telefonních kontaktech uvedených v žádosti případně v dalších dokumentech, které jsem předložil, a to i opakovaně, prostřednictvím Společnosti pro informační databáze, a.s., IČ 26118513 nebo společnosti Czech Banking Credit Bureau, a.s., IČ: 26199696, u všech poskytovatelů elektronických komunikací.

 

B) Financial Solutions and Services, s.r.o.
IČ: 24773506 DIČ: CZ24773506
Sídlo: Krystalová 13, Praha 9, 196 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 173167
zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí, vedeném Českou národní
bankou jako pojišťovací agent pod registračním číslem 133812PA a jako pojišťovací makléř pod registračním
číslem 133813PM
(dále jen „společnost“)

Uživatel souhlasí s tím, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje, které ji poskytuje. Tyto údaje
jsou zpracovávány primárně za účelem přípravy nabídky služeb a návrhů smluv pro klienta, za účelem
marketingu tj. zasílání informací o stávajících i nových produktech společnosti, počátku různých promo akcí,
soutěží apod. a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
společnosti, v platném znění, a to na dobu, než uživatel svůj souhlas způsobem zde uvedeném odvolá.
Společnost si vyhrazuje právo na zaslání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž
objednání došlo k předání osobních údajů.

Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000
Sb., v platném znění.

Uživatel je oprávněn být na základě jeho žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích
o něm zpracovávaných společností. Tuto informaci obdrží za úhradu nutných nákladů souvisejících se sdělením
požadované informace.

Uživatel je oprávněn kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnost.
Odvoláním není dotčeno právo společnosti zpracovávat ty osobní údaje uživatele, které je společnost oprávněna
zpracovávat i bez souhlasu uživatele v souladu s příslušným zákonem. Společnost si ponechá zejména údaje,
které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.
Zpracováním osobních údajů klienta může být společností pověřena třetí osoba, jakožto zpracovatel. Klient tímto
zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost je oprávněna předat osobní údaje klienta včetně rodného čísla za
výše uvedenými účely jinému subjektu (zejména vybraným poskytovatelům poptávané služby) na základě smlouvy
mezi třetí osobou a společností.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, klient má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních
údajů a další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu
s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak uživatel může:

 1. požádat společnost o vysvětlení,
 2. obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 3. požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů uživatele,
 4. požadovat, aby se společnost zdržela takového jednání a odstranily takto vzniklý stav.
Publikováno
V rubrikách Nezařazené Štítky