Úrazové pojištění zaměstnanců: Velký průvodce

pracovní úraz

[obsahova-navigace]

Že si nejste jistí, jaké povinnosti se ze strany zaměstnavatelů vztahují na zákonné úrazové pojištění zaměstnanců? V tomto článku se dozvíte vše potřebné o úrazovém pojištění zaměstnanců známém také jako pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Zjistíte, jak pojištění úrazu pro zaměstnance sjednat i jak postupovat v případě, že dojde k úrazu na pracovišti.

zaměstnanci ve firmách

Zákonná povinnost: Úrazové pojištění zaměstnanců

Všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, a to ať už na pracovní smlouvu nebo některou z dohod vykonávaných mimo pracovní poměr, mají ze zákona povinnost za zaměstnance platit pojištění. Z tohoto pojištění bude zaměstnancům uhrazena případná škoda na zdraví nebo škoda, která vznikla v souvislosti s pracovním úrazem či nemocí z povolání v rozsahu, v jakém za ni odpovídá zaměstnavatel podle zákoníku práce. Výjimku z tohoto pojištění mají zaměstnavatelé, kteří mají dle zákona postavení státního orgánu.

Tip! Úraz se vám může stát nejen na pracovišti, ale třeba i doma. Už za pár korun měsíčně pojistíte například rizika trvalých následků nebo hospitalizaci.

Již od 160 Kč měsíčně

úraz na pracovišti

Jak sjednat zákonné pojištění odpovědnosti?

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele vzniká dnem, kdy došlo k uzavření pracovněprávního vztahu. Zaměstnavatel má povinnost danou skutečnost písemně a bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně prostřednictvím elektronického formuláře pro přihlášení. V současné době u nás zákonné pojištění odpovědnosti provozují pouze dvě pojišťovny – Kooperativa a Česká pojišťovna. U České pojišťovny jsou pojištěni zaměstnavatelé se sjednaným pojištěním do 31. prosince 1992. Všichni ostatní zaměstnavatelé se pojišťují u Kooperativy.

Platba pojistného

V případě, že sjednáváte pojištění u Kooperativy, pojištění se platí na tento účet:

  • Číslo účtu: 40002–50404011/0100
  • Variabilní symbol: identifikační číslo (IČ) zaměstnavatele nebo jiné označení, které jej nahrazuje (rodné číslo, variabilní symbol ČSSZ, a to v případě zahraničních zaměstnavatelů)
  • Úhrada pojistného ze zahraničí: nutné použít účet ve formátu IBAN: CZ 30 0100 0400 0200 5040 4011; SWIFT KÓD: KOMBCZPP

zálohy za zaměstnance

Jaká je výše pojistného?

Zaměstnavatel má povinnost odvést a vypočítat pojistné. Pojistné na úrazové pojištění zaměstnanců se vypočítává ze základu, který je stanovený stejným postupem jako vyměřovací základ pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti. Sazby pojistného se liší na základě převažující činnosti, kterou zaměstnavatel vykonává a pro účely zařazování zaměstnanců do příslušných sazeb se používá třídění CZ-NACE. Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které zaměstnavatel v tomto období zaměstnával.

navýšení o 10 %

Sankce za neplacení a prodlení pojistného

V případě, že zaměstnavatel nezaplatí zákonem dané pojistné řádně a včas, dlužné pojistné se navýší o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc. Pojistné za I. čtvrtletí kalendářního roku je splatné do 31. 1., za II. čtvrtletí do 30. 4., za III. čtvrtletí do 31. 7. a za IV. čtvrtletí do 31. 10.

ukončení poměru

Zaniknutí úrazového pojištění zaměstnanců

Zákonné pojištění přetrvává po celou dobu existence pojištění zaměstnavatele a zaniká pouze řádným odhlášením pojišťovně. Důvodem pro odhlášení může být zánik firmy nebo skutečnost, že zaměstnavatel nezaměstnává už žádného zaměstnance. I pokud dojde pouze k přerušení zaměstnávání pracovníků, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost ohlásit pojišťovně.

Tip! Invalidita, trvalé následky i smrt jsou pojištěny v úrazovém i životním pojištění a vy teď nevíte, zda si vybrat životní nebo úrazové pojištění? Rádi vám poradíme.

pracovní úraz

Jak postupovat v případě pojistné události?

Pokud dojde k pojistné události, hlásí zaměstnavatel škodu z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání pojišťovně prostřednictvím formuláře (hlášení pojistné události). K hlášení se přikládají také další relevantní dokumenty, například v podobě záznamů o úrazu nebo doklady k nemoci z povolání. Všechny potřebné dokumenty můžete zaslat poštou na adresu pojišťovny nebo prostřednictvím datové schránky. Korespondence musí být označená číslem pojistné události.

onboarding

Další povinnosti zaměstnavatelů při nástupu zaměstnance

S nástupem zaměstnance do nového zaměstnání se pojí několik povinností ze strany zaměstnavatele. Před podpisem smlouvy je nutné zaměstnance obeznámit se všemi právy a povinnostmi spojenými se zaměstnáním a zajistit vstupní lékařskou prohlídku. Jaké jsou kromě zákonného úrazového pojištění zaměstnanců další povinnost zaměstnavatele?

  • Podpis pracovní smlouvy
  • Registrační povinnost vůči finančnímu úřadu
  • V případě zaměstnávání cizinců ohlášení této skutečnosti úřadu práce
  • Přihlášení do registru zaměstnavatelů u příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení v případě zaměstnání osoby v pracovněprávním vztahu, který jim založí účast na nemocenském pojištění
  • Registrace u zdravotní pojišťovny

Úrazové pojištění zaměstnanců je ze zákona danou povinností pro zaměstnavatele. V případě, že by zaměstnavatel tuto povinnost nedodržel, hrozí mu sankce. Pojištění zaměstnanců se sjednává u Kooperativy, případně u České pojišťovny.

Ještě by se vám mohly hodit… naši další průvodci úrazového pojištění:

* Úrazové pojištění dětí.
* Jaké úrazy pojišťovny neproplácí?
* Únavová zlomenina.