Bodový systém řidičů: Jak se vyhnout bodům a udržet čistý záznam?

bodový systém advokát

[obsahova-navigace]

Drobný přestupek nebo by se dalo přeneseně říct i jen drobné uklouznutí. Maličkost z pohledu řidiče může vést k odebrání řidičského průkazu a výrazně ovlivnit život na silnici a každodenní rutinu. Bodový systém je v České republice zajetý a běží podle jasně daných pravidel. Jeho spuštění i začátky u nás byly spojené se značnou kritikou, ale nyní už má své místo jisté a dá se říci, že se osvědčil.

Bodový systém České republiky

Bodový systém řidičů funguje v České republice od 1. července 2006. Z pohledu jiných evropských zemí je ještě poměrně mladý. Daleko dříve ho zavedli v Německu a Velké Británii, kde existuje od 70. let. Bodový systém ČR se vztahuje na řidiče motorových vozidel na území České republiky.

Prostřednictvím bodového systému se sleduje opakované porušení zákona, přestupků i páchání trestných činů řidiči vozidel. Primárně jde podle tvůrců o preventivní nástroj, který řidiče odradí od páchání přestupků.

Po získání řidičského průkazu má každý řidič prázdné konto, tedy nula bodů. Za přestupky dostává podle závažnosti trestné body. Rozpětí je od 2 do 7. Celková maximální hranice je stanovena na 12 trestných bodů.

Body se načítají i za méně závažné přestupky. Ty jsou ohodnoceny nižší sankcí. Spácháním více drobných přestupků ale můžete také dosáhnout 12 bodů v bodovém systému řidičů.

bodový systém

Počet bodů zjistíte žádostí o výpis z karty řidiče. Stačí se obrátit na:

Řidičům se kromě trestných bodů udělují také pokuty. Jde o pokuty přímo na místě nebo pokuty udělené ve správním řízení.

Co na body říká zákon?

Hodnota trestných bodů podle jednotlivých přestupků je součástí přílohy Zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Nejhorší přestupky jsou ohodnoceny 7 body. Jde např. o tyto přestupky či trestné činy:

 • Řízení vozidla po požití drog nebo jiné návykové látky a po požití alkoholu s prokázaným množstvím alkoholu v krvi nad 0,3 promile.
 • Odmítnutí vyšetření k prokázání nebo vyvrácení konzumace alkoholu nebo návykové látky.
 • Jízda v protisměru na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla nebo couvání v místech, kde to není povoleno.
 • Vjíždění na železniční přejezd ve chvíli, kdy je to zakázáno.
 • Předjíždění v místech, kde je zákaz.
 • Neposkytnutí nezbytné první pomoci ve formě zavolání první pomoci a poskytnutí pomoci účastníkem silničního provozu.
 • Způsobením dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví porušením povinností řidiče.

Body a rychlá jízda

Rychlá jízda se trestá:

 • 5 body při překročení rychlosti o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec.
 • 3 body při překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec.
 • 2 body překročením nejvyšší dovolené rychlosti o více než 5 km/h a méně než 20 km/h v obci nebo o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec.

Pokud se dopustíte více přestupků najednou, získáte maximálně takový počet bodů, který odpovídá nejzávažnějšímu z těchto přestupků.

Tip! Za volant nesmíte usednout ani bez platného povinného ručení. Díky srovnávači pojištění můžete v klidu řídit bez zbytečného stresu z potenciálních finančních ztrát při nehodě.

Porovnejte si povinná ručení

Jak umazat body? 3 cesty

Získané body vám na kontě nezůstávají po celou dobu, co budete vlastnit řidičský průkaz. V zásadě existují 3 cesty, jak si počet nasbíraných trestných bodů snížíte:

 • Automaticky se odmazávají 4 body za každý rok, po který nezpůsobíte žádný bodovaný přestupek.
 • Absolvujete školení bezpečné jízdy.
 • Předáte případ, za který jste získali body, k odvolání. Pokud uspějete a dojde ke zrušení pravomocného rozhodnutí o přidělení bodů, trestné body se vám z konta umažou.

bodový systém školení

Školením bezpečné jízdy si můžete polepšit o 3 body. To však platí jen v případě, že jste na konto nezískali přestupek za více než 5 bodů a zároveň nemáte na kontě více jak 10 trestných bodů. Školení je možné absolvovat maximálně jednou za kalendářní rok. O umazání se podává žádost na úřadu s rozšířenou působností.

Co dělat, když už jste nasbírali 12 bodů?

Pokud řidič dosáhne 12 bodů, je tzv. vybodovaný a dostane výzvu k odevzdání řidičského průkazu. Řidičský průkaz musí odevzdat do 5 dnů od obdržení výzvy. I v případě fyzického neodevzdání řidičského průkazu ztrácí oprávnění platnost.

Proti odebrání řidičského průkazu může vznést námitku. Tu je možné podat písemně na obecním úřadě s rozšířenou působností. Pokud námitku nepodáte včas, tedy do 5 dnů od obdržení výzvy, automaticky o řidičský průkaz přicházíte. Pokud úřad uzná námitku jako oprávněnou, do 10 pracovních dnů z konta neplatně přidělené body odebere.

Platí bodový systém i pro zahraniční řidiče?

Řidičská oprávnění vydaná mimo Českou republiku také získávají v bodovém systému trestné body. Po dosažení 12 bodů má řidič zákaz řízení vozidla na území České republiky, řidičský průkaz však neodevzdává.

Po jednom roce od nabytí právní moci uložení sankce je možné požádat o vrácení řidičského oprávnění. K tomu je ještě nutné absolvovat:

 • speciální přezkoušení pořádané autoškolou,
 • lékařskou prohlídku,
 • dopravně psychologické vyšetření.

Po vrácení řidičského oprávnění je bodový systém řidiče opět vynulovaný.

V uspěchané době není vůbec snadné vyhnout se trestným bodům a udržet dlouhodobě čistý záznam. I drobnosti, které se zdají neškodné, dokáží docela rychle připravit řidiče o řidičské oprávnění. Hlavně jezděte bezpečně.