Bodový systém 2021

Bodový systém je v České republice zavedený od 1. července 2006. Jeho cílem je sledování a evidence přestupků a trestných činů v souvislosti řízením motorového vozidla. Za tyto přestupky získávají řidiči “trestné body”. Body zaznamenávají registry řidičů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Pokud řidič svým jednáním způsobí několik přestupků najednou, zaznamenávají se body pouze toho nejzávažnějšího z nich. Při dosažení 12 bodů úřad vyzve řidiče k odevzdání řidičského průkazu do 5 dnů po doručení výzvy. Neodevzdává se pouze řidičský průkaz vydaný jiným státem, ale jeho držitel po dosažení 12 bodů nesmí řídit auto na území České republiky.

Za kolik bodů jsou jednotlivé přestupky?

Za dopravní přestupky lze získat 2-7 bodů. Kromě toho se udělují sankce (obvykle pokuty) příkazem na místě nebo ve správním řízení. Bodový systém 2021 je zpracován v zákoně č. 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů). Příloha zákona stanoví následující bodový systém 2021:

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích Počet bodů Pokuta
řízení vozidla po požití alkoholického nápoje, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla po užití jiné návykové látky 7 2 500 – 50 000 Kč
odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou 7 25 000 – 50 000 Kč
způsobení dopravní nehody s usmrcením nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby 7 až 10 let odnětí svobody
nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci 7 2 500 – 5 000 Kč
otáčení nebo jízda v protisměru na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, couvání v místě, kde to není dovoleno 7 5 000 – 10 000 Kč
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 7 2 500 – 5 000 Kč
neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody 7 až 2 roky odnětí svobody
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 7 5 000 – 10 000 Kč
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 7 5 000 – 10 000 Kč
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu 5 5 000 – 10 000 Kč
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec 5 5 000 – 10 000 Kč
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích a nebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou 5 do 5 000 Kč
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 5 do 2 500 Kč
ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 5 do 5 000 Kč
při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky 4 do 5 000 Kč
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4 do 5 000 Kč
překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů 4 do 10 000 Kč
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 4 25 000 – 50 000 Kč
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 4 do 2 500 Kč
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec 3 do 5 000 Kč
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3 do 5 000 Kč
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 3 5 000 – 10 000 Kč
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu 3 do 2 500 Kč
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2 do 2 500 Kč
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně než 20 km.h-1 v obci nebo o více než 10 km.h-1 a méně než 30 km.h-1 mimo obec 2 do 2 500 Kč
držení telefonního přístroje při řízení vozidla 2 do 2 500 Kč

 

Jak a kdy probíhá vrácení bodů?

Pokud uplynulo 12 měsíců od naposledy zaznamenaných bodů, provádí se vrácení bodů. Z celkového počtu získaných bodů se takto odečtou 4 body. Řidič si může jednou ročně také zajistit vrácení 3 bodů, pokud doloží obecnímu úřadu s rozšířenou působností, že se ve středisku bezpečné jízdy podrobil školení bezpečné jízdy. To už ale nemohou řidiči, kteří mají nasbíráno 10 a více bodů, nebo za jeden přestupek získali 5 a více bodů.

O vrácení řidičského průkazu řidič může požádat jeden rok po jeho odebrání. Řidič však musí podstoupit přezkoušení z odborné způsobilosti, absolvování lékařské prohlídky a dopravně psychologického vyšetření. Dnem vrácení řidičského oprávnění se realizuje i vrácení bodů, řidiči se odečte všech 12 bodů a začíná znovu na nule.

Nový bodový systém?

V roce 2020 se měl v Poslanecké sněmovně ČR projednávat návrh nového bodového systému. Jeho projednání se ale odsunulo a se změnami se prozatím počítá od ledna 2022. Bodový systém 2021 tedy zůstává i nadále po čtyřech letech beze změny.