Expertní hodnocení produktů

Povinné ručení

Hodnocení produktu je založeno na splnění několika kritérií. Za každé splněné kritérium získává produkt bod (body).

Naši klienti oceňují u povinného ručení rychlost a komfort při uzavření smlouvy. Pro naše specialisty na pojištění vozů se tato skutečnost tak stala kritériem pro hodnocení. U povinného ručení hodnotíme proces uzavření smlouvy a kvalitu samotného produktu. Za nejvyšší komfort považujeme možnost uzavřít smlouvu kompletně online, možnost uzavřít povinné ručení i s okamžitou platností a dostat zelenou kartu ihned do emailu. Za kvalitní produkt považujeme povinné ručení s limitem plnění pro škody na zdraví a na majetku 70 mil. Kč a vyšším a asistenční služby v případě nehody a poruchy v ceně pojištění. Jako další pozitivní nebo negativní hodnoticí kritérium je použita odlišnost od konkurenčních produktů. Příkladem pozitivní odlišnosti je přímá likvidace škody a 1. škoda bez vlivu na bonus, negativní pak spoluúčast k povinnému ručení.

Havarijní pojištění

Hodnocení produktu je založeno na splnění několika kritérií. Za každé splněné kritérium získává produkt bod (body).

Kvalitní produkt havarijního pojištění musí být jednoduchý pro online sjednání, tedy i srozumitelný pro klienta a nesmí obsahovat neopodstatněné výluky. Tyto základní body jsou určující pro hodnocení havarijního pojištění. Nejvyšší hodnocení tak získává produkt, kde lze uzavřít smlouvu kompletně online, klient pak pouze vloží fotodokumentaci vozu a je pojištěn. Není již nutná prohlídka vozu. Důležitá je také možnost uzavřít havarijní pojištění s okamžitou platností. Kvalitní havarijní pojištění obsahuje asistenční služby v případě nehody a poruchy v ceně pojištění. Hodnotíme také další pozitivní nebo negativní odlišnosti od konkurenčních produktů. Příkladem je pozitivní odlišnost, kdy je pojištěno zemětřesení, obvykle je totiž z havarijního pojištění vyloučeno.

Cestovní pojištění

Hodnocení produktu je založeno na splnění několika kritérií. Za každé splněné kritérium získává produkt bod (body).

U cestovního pojištění je důležitá rychlost objednání, vyšší limit pro léčebné výlohy, pojištěná rizika navíc a možnost online platby. Naši specialisté na cestovní pojištění tak jako optimální produkt hodnotí ten, který splňuje následující kritéria. Možnost uzavřít produkt kompletně online, včetně online platby a okamžitého zaslání veškerých potřebných dokumentů emailem. Dále možnost uzavřít smlouvu v den odjezdu nebo dokonce až ze zahraničí a platnost pojištění již v okamžiku odeslání platby. Limit plnění pro léčebné výlohy je 3 mil. Kč a vyšší, obsahuje automaticky asistenční služby nonstop, stejně jako pojištění nákladů na repatriaci. Dále produkt získává kladné nebo záporné body  za odlišení od konkurenčních produktů. Pozitivně hodnotíme například pojištění odpovědnosti za psa a kočku a pojištění ztráty dokladů v ceně, negativně pak vyloučení elektroniky a cenností z pojištění zavazadel.

Pojištění majetku

Hodnocení produktu je založeno na splnění několika kritérií. Za každé splněné kritérium získává produkt bod (body).

Naši klienti při ochraně svého majetku oceňují především produkt, který jim poskytne komplexní ochranu jejich majetku. Současně by měl být produkt pro našeho klienta srozumitelný a jednoduchý. Z tohoto důvodu naši experti věnují při hodnocení produktu pozornost především rozsahu pojistného krytí před častými i méně častými riziky, dílčím limitům pojistného plnění a výlukám z pojištění, při čemž u pojištění domácnosti i nemovitosti vycházejí při hodnocení ze shodných kritérií. Hodnocení jednotlivých produktů je založeno na základě čtyř kritérií. Za optimální produkt považují naši specialisté takový produkt, který lze kompletně sjednat online s možností zvolení nulové spoluúčasti pro hlavní pojistná nebezpečí. Dále možnost sjednání pojistného nebezpečí povodně a záplavy se stejnou spoluúčastí jako pro hlavní pojistná nebezpečí. Kvalitní majetkové pojištění obsahuje i rozsáhlé asistenční služby včetně opravy spotřebičů (tzv. prodloužená záruka). Dále produkt získává kladné a záporné body za produktová specifika, kterými se odlišuje od konkurenčních produktů. Pozitivně hodnotíme například paušální náhradu za další vzniklé náklady spojené s odstraněním následků pojistné události u škod velkého rozsahu, negativně například, pokud vodovodní škody nejsou zahrnuty v nejnižší nabízené variantě krytí.

Hypotéky

Hodnocení bank poskytujících hypoteční úvěry hodnotí náhodně  vybraní hypoteční makléři partnerské společnosti na základě uzavíraných obchodních případů z posledního měsíce. Hodnotí  se šest kategorií. Jsou to tyto oblasti: „administrativní náročnost“, kde se hodnotí počty a složitost dokladovaných dokumentů a míra dožadování dalších dokumentů při schvalování. Dále „cenová transparentnost“, kdy sledujeme dodržování podmínek nabídky v poměru k finálnímu řešení, skryté poplatky a sankce za předčasné splacení. Další kategorií je „komunikace“, kde sledujeme rychlost a ochotu komunikovat o změnách a výjimkách obchodního případu a požadavcích klienta. V kategorii „produktová transparentnost“ sledujeme míru rozdílnosti mezi metodicky deklarovanými parametry produktů a reálným schvalováním obchodů. Další neméně důležitá kategorie je „rychlost čerpání“, kde sledujeme délku procesu čerpání od předání podkladů po oznámení o čerpání, se zohledněním čerpání u výstaveb. Posledním kritériem je „rychlost schvalování“, kde hodnotíme délku procesu od předání potřebné dokumentace po vyhotovení smluv a dodržování stanovených lhůt. Rozpětí hodnocení je od 1 do 10 bodů. Každá kategorie má stejnou váhu v celkovém hodnocení.