Podmínky do 31.11.2022

Obchodní podmínky provozovatele portálu

Provozovatelem portálu je společnost Financial Solutions and Services, s.r.o.,
IČ: 247 73 506, 
DIČ: CZ24773506,
Sídlo: Sokolovská 352/15, Vysočany, 190 00 Praha 9,
(dále jen „společnost“).

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173167 a stanoví následující obchodní podmínky pro využívání on-line aplikace umístěné na internetové adrese www.porovnej24.cz (dále jen „internetový portál“ nebo „web“).

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti s využíváním tohoto internetového portálu jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zájemce“), nestanoví-li jinak zvláštní ujednání mezi zájemcem a společností. Společnost je v rámci své činnosti registrována u České národní banky (ČNB) v postavení samostatného zprostředkovatele pojištění dle zákona o distribuci pojištění a zajištění, samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru a investičního zprostředkovatele. Osvědčení o zápisu samostatného zprostředkovatele do registru vedeného Českou národní bankou, lze rovněž ověřit na webových stránkách https://www.cnb.cz/cnb/jerrs. Společnost prostřednictvím portálu poskytuje zájemcům služby spočívající ve srovnání nabídek služeb a produktů v oblasti finančních služeb a pojištění a zprostředkování možnosti řešení jejich pojistných potřeb a požadavků zejména v oblasti neživotního pojištění dle kritérií zadaných zájemcem na internetovém portálu.

V níže uvedených sekcích Společnost nevystupuje v roli samostatného zprostředkovatele a není garantem v níže uvedených sekcích zveřejňovaných informací (detail produktu, kalkulace apod.), ale pouze technicky zajišťuje provoz formuláře a poskytuje webový prostor jinému samostatnému zprostředkovateli, který je garantem poskytovaných informací a vystupuje v těchto případech vůči zájemci v pozici samostatného zprostředkovatele na základě platného osvědčení o zápisu do registru vedeného ČNB (dále jen „partner“), tvoří tyto produkty (dále též „formuláře“ nebo „sekce“):

  • Hypoteční úvěr a refinancování hypotečního úvěru, tj. spotřebitelský úvěr na bydlení, a
  • Životní pojištění.

Informace o tom, kdo je jeho samostatným zprostředkovatelem v rámci uvedené sekce budou zájemci poskytnuty vždy na úvodním kroku formuláře. V těchto přímo uvedených sekcích (tj. po zobrazení příslušného zprostředkovatele), se zprostředkování řídí obchodními podmínkami partnera (příslušného zprostředkovatele), pokud jsou v příslušné sekci zveřejněny.

Internetový portál srovnává nabídky služeb různých společností. Zájemce si vybírá nabídku, kterou vyhodnocuje dle svého uvážení jako optimální a sjednává její objednání prostřednictvím rozhraní společnosti u vybraného subjektu či prostřednictvím vázaného zástupce nebo pracovníka společnosti. Takové srovnání, provoz a zpřístupnění formuláře či případných jiných dokumentů a zprostředkování však neprobíhá v případě, kdy společnost není zájemcovým zprostředkovatelem (viz shora k sekci hypotečních úvěrů a refinancování hypotečních úvěrů, tj. spotřebitelských úvěrů na bydlení, a životního pojištění). V takovém případě je za zprostředkování, srovnání a provoz a zpřístupnění formuláře a případných jiných dokumentů odpovědný příslušný partner.

Společnost může za účelem možnosti plnění svých služeb spolupracovat s třetími osobami, které vykonávají pouze činnosti spočívající ve vyhledávání zájemců o nabízené produkty. Tyto třetí osoby však neposkytují zprostředkování pojištění, spotřebitelských úvěrů nebo investic nebo jiných regulovaných produktů. Příslušné spolupracující osoby pouze odkážou získané zájemce na Společnost, tj. ukážou těmto zájemcům internetový portál Společnosti, aniž by došlo k jakékoli další podrobnější specifikaci nabízených produktů, jejich srovnání, porovnání, individualizaci nebo doporučení. Společnost jim dále může poskytnout službu v souladu s těmito obchodními podmínkami.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky společnosti umístěné na této adrese (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

Znění obchodních podmínek může společnost měnit či doplňovat.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti: 1.9.2021

Proces zprostředkování uzavření smlouvy

(níže uvedené platí pro zprostředkování uzavření smlouvy, vyjma případů, kdy je zprostředkování uskutečňováno naším partnerem, tj. vyjma

  1. sekce hypotečního úvěru a refinancování hypotečního úvěru, tzn. spotřebitelského úvěru na bydlení, a
  2. sekce životního pojištění).

Společnost prostřednictvím internetového portálu poskytuje služby srovnání nabídek služeb a produktů poskytovatelů v oblasti finančních služeb a pojištění (dále jen „poskytovatel“), a zprostředkovává možnost uzavření smlouvy na tyto produkty a služby mezi poskytovatelem a zájemcem (tyto služby dále jako „služby společnosti“). Internetový portál obsahuje seznam služeb a produktů nabízených prostřednictvím společnosti jejich poskytovateli, a to včetně uvedení orientačních cen jednotlivých služeb a produktů. Ceny nabízených služeb a produktů jsou uvedeny v orientační výši a společnost neručí za to, že poskytovatel se zájemcem za tyto ceny předmětnou smlouvu skutečně uzavře. Toto ustanovení neomezuje možnost poskytovatele nebo společnosti uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky služeb a produktů umístěné na webové stránce jsou nezávazné a společnost ani poskytovatel nejsou povinni uzavřít příslušnou smlouvu za tam uvedených podmínek. Nabídka vztahující se k produktu/službě poptávaného zájemcem, či uvedeného na internetovém portálu provozovaném společností nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy.

Společnost srovnává podmínky poskytovatelů služby na webové stránce na základě veřejně dostupných informací nebo dle individuálně zaslaných podmínek poskytovatelů. Srovnání nabídek na webové stránce je pouze orientační, jak již bylo uvedeno výše. Společnost není povinna na webové stránce zveřejňovat nabídky všech poskytovatelů dané služby nebo produktu na trhu.

Pro objednání možnosti uzavření smlouvy na službu či produkt vyplní zájemce objednávkový formulář na webové stránce či je sdělí v telefonním hovoru operátorovi společnosti. Tímto okamžikem dochází k uzavření smlouvy o poskytnutí služeb společnosti mezi zájemcem a společností, smlouva se řídí těmito obchodními podmínkami. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace:

  • specifikace objednávané služby nebo produktu;
  • osobní údaje zájemce vyžadované poskytovatelem v rozsahu nezbytném pro zajištění poptávané služby nebo produktu (zpravidla se jedná o jméno, příjmení, pohlaví, rodné číslo, emailovou adresu zájemce, či jiný přímý kontakt na zájemce);
  • obchodní podmínky společnosti;
  • informace o povinně zveřejňovaných informacích v souladu s plněním uložené zákonné povinnosti (za předpokladu, že na daný produkt tato povinnost dopadá);
  • zásady ochrany osobních údajů (pokud již nejsou zájemci k dispozici).

(dále společně jen jako „objednávka“).

Odesláním objednávkového formuláře zájemce potvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými dokumenty.

Společnost předá objednávku poskytovateli, který je oprávněn uzavřít se zájemcem předmětnou smlouvu. Pro účely poskytování služeb společnosti je nezbytné, aby společnost osobní údaje zájemce předala vybranému poskytovateli, či poskytovatelům služby poptávané zájemcem. Tyto osoby mohou zájemce kontaktovat písemnou, elektronickou i jinou formou za účelem nabídky a zpracování poptávaných produktů a služeb. Poskytovateli jsou banky, pojišťovny, energetické společnosti.

V případě, že tito poskytovatelé budou od zájemce vyžadovat poskytnutí dalších osobních údajů, není společnost již za ochranu těchto osobních údajů odpovědná, ale odpovědný je pouze přímo jednotlivý poskytovatel, kterému zájemce osobní údaje předává.

Je také možné, že některé služby lze od poskytovatele objednat přímo na webu společnosti. V tom případě práva a povinnosti vyplývající ze služby stanoví konkrétní obchodní podmínky poskytovatele, které jsou předkládány zájemci separátně k odsouhlasení, včetně všech informací, které musí být zájemcům dle zákona povinně zveřejněny před uzavřením jednotlivé smlouvy, vztahuje-li se na daný produkt tato povinnost.

Předmětnou smlouvu uzavírá zájemce na základě svého vlastního svobodného výběru poskytovatele poté, co se seznámil a porozuměl obchodním podmínkám poskytovatele dané služby, a to na základě své svobodné vůle, přímo s poskytovatelem služby. Společnost zájemci poskytuje pouze možnost uzavření této smlouvy s poskytovatelem. Společnost nenese tedy jakoukoli odpovědnost z právního jednání mezi zájemcem a poskytovatelem, tj. zejména z uzavření či neuzavření příslušné smlouvy.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Zájemce bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící web jsou chráněny autorským právem. Zájemce se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící web společnosti.

Zájemce není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zájemců, společnosti, či třetích osob, a který je v souladu s jeho určením.

Zájemce bere na vědomí, že společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. Společnost rovněž není odpovědná za jakoukoliv újmu, která by mohla zájemci vzniknout z důvodu zásahu vyšší moci, tj. události vzniklé bez možnosti přiměřené kontroly a mimo vliv společnosti, která ze své podstaty nemůže být předvídána, nebo, pokud je předvídána, je ze své podstaty nevyhnutelná.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Některé poskytnuté údaje uvedené v objednávce mohou mít povahu osobních údajů. Osobním údajům je poskytována ochrana v souladu s právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation, účinném v České republice od 25.5.2018 (dále jen „GDPR“) a jinými přímo aplikovatelnými předpisy Evropské unie.

 

Zájemce bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány primárně za účelem přípravy nabídky a poskytování služeb společnosti a realizace návrhů smluv pro zájemce na základě žádosti zájemce. Pro tyto účely není ke zpracování osobních údajů zájemce zapotřebí souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany zájemce. Pokud zájemce společnosti poskytne jakékoliv další nepovinné osobní údaje, činí tak dobrovolně, na základě svého uvážení. Společnost je oprávněna na email a telefon zájemce, který jí byl poskytnut v rámci využití služeb společnosti, zasílat obchodní sdělení, která budou výslovně označena jako obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, budou obsahovat informace o obdobných produktech či službách společnosti a zájemci bude umožněno toto zasílání kdykoliv zrušit prostřednictvím uvedeného jednoduchého postupu u každého jednotlivého obchodního sdělení, které zájemce od společnosti obdrží. Pro tyto účely již společnost nepotřebuje předchozí souhlas s využitím elektronického kontaktu.

Využití osobních údajů pro účely marketingu, tj. zejména zasílání informací o produktech třetí osob je možné pouze na základě souhlasu zájemce, a to na dobu, než zájemce svůj souhlas odvolá. Zájemce je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely odvolat kdykoliv, aniž by tím bylo dotčeno poskytování služeb společnosti.

V případě uvedení osobních údajů třetí osoby zájemce prohlašuje, že tato třetí osoba souhlasí s uvedením údajů a s případným sjednáním vybraného produktu. Pro tento účel se zájemce zavazuje doložit společnosti kdykoliv na vyžádání souhlas této osoby se zpracováním osobních údajů. V opačném případě není společnost, jakkoliv odpovědná za újmu, která případně v této souvislosti této osobě vznikne a veškerou odpovědnost vůči této osobě i společnosti za toto jednání nese zájemce. Zvýšenou pozornost a péči bude společnost poskytovat osobním údajům nezletilých osob, za které uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů zákonný zástupce nezletilého, a to za podmínek zejména GDPR a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje mohou být pro zájemce dostupné v tzv. „klientské zóně“, kam je oprávněn zájemce přistupovat zabezpečeně pod svým registračním jménem a heslem (pokud je takový přístup zřízen). Každému, kdo si prostřednictvím klientské zóny na portálu udělá kalkulaci na jakýkoliv z nabízených produktů, bude jeho kalkulace (včetně osobních údajů) uložena do klientské zóny. Zájemce registrací na portálu společnosti, tj. zřízením tzv. klientské zóny, bere na vědomí, že daná kalkulace včetně osobních údajů bude v případě, že zájemce odklikne tlačítko „Uložit kalkulaci“ uložena v klientské zóně a kdykoliv po přihlášení zájemce do portálu zpřístupněna zájemci tak, aby mohl zájemce kalkulaci kdykoliv v budoucnu upravit, či dokončit. Klientská zóna rovněž slouží zájemci pro následnou správu veškerých smluv, které zájemce prostřednictvím portálu uzavřel.

Zájemce je oprávněn být na základě své žádosti kdykoliv, bez zbytečného odkladu, informován o tom, zda společnost zpracovává jeho osobní údaje a v jakém rozsahu. Tuto informaci obdrží zájemce bezplatně, včetně poskytnutí kopií o zpracovávaných osobních údajích. Za další kopie na žádost zájemce, může společnost zájemci účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Zájemce je oprávněn kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti. Žádostí o výmaz není dotčeno právo společnosti zpracovávat ty osobní údaje zájemce, které je společnost oprávněna zpracovávat i bez souhlasu zájemce v souladu s příslušnými právními předpisy, a to na základě jiného právního titulu ke zpracování dle GDPR. Společnost si ponechá zejména údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím. Více informací z oblasti ochrany osobních údajů jsou zájemci k dispozici na portálu v dokumentu Bližší specifikace jednotlivých práv, která máte v oblasti ochrany Vašich osobních údajů zaručena, v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, či k dispozici prostřednictvím osoby pověřence pro ochranu osobních údajů, který byl společností ustanoven proto, aby zájemcům poskytoval aktuální informace o zpracování jejich osobních údajů, včetně jejich práv. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů, jsou k dispozici na portálu společnosti. Zpracováním osobních údajů zájemce může být společností pověřena třetí osoba, jakožto zpracovatel.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zájemce má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva zaručená mu GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně ve svých osobních údajích. Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Zájemce bere na vědomí, že osobní údaje zadávané v rámci sekcí hypotečního úvěru a refinancování hypotečního úvěru, tj. spotřebitelského úvěru na bydlení, a životního pojištění, jsou spravovány tím kterým příslušným partnerem.

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, informuje společnost zájemce, že portál společnosti využívá pro svou činnost tzv. cookies. Soubory cookies slouží k personalizaci a analýze návštěvnosti. Cookies neslouží k získávání jakýchkoliv citlivých osobních údajů nebo k identifikaci zájemce jako konkrétní osoby. Pokud bude mít prohlížeč zájemce povoleno použití cookies, bude společnost vycházet z toho, že zájemce souhlasí s využíváním standartních cookies ze strany portálu společnosti.

Závěrečná ustanovení

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky, jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi společností a zájemcem v souvislosti s poskytováním služeb se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé na základě těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi, budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky

 

Kontaktní údaje společnosti:

Adresa pro doručování:       
Financial Solutions and Services, s.r.o.,
Sokolovská 352/215, Vysočany,
190 00 Praha 9;

Emailová adresa: info@porovnej24.cz
Telefonický kontakt: 810 800 080

 

V Praze dne 1.9.2021

 

Archív obchodních podmínek

Obchodní podmínky do 31.8.2021