Podmínky Staré před GDPR

Provozovatel

Provozovatele portálu je Financial Solutions and Services, s.r.o.,
IČ: 24773506 
DIČ: CZ24773506
Sídlo: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173167 a stanoví následující podmínky pro využívání on-line aplikace umístěné na této internetové adrese.

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Financial Solutions and Services, s.r.o., se sídlem Krystalová 13, 19600 Praha 9, identifikační číslo: 24773506, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 173167(dále jen „společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využíváním tohoto internetového portálu (dále jen „web“) jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zájemce“).

Tento internetový portál, srovnává nabídky služeb různých firem. Zájemce si vybírá nabídku, kterou vyhodnocuje dle svého uvážení za nejvýhodnější a sjednává její objednání prostřednictvím rozhraní společnosti, vybraného subjektu či prostřednictvím finančního zástupce třetí strany .

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky společnosti umístěné na této adrese (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

Znění obchodních podmínek může společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Zprostředkování možnosti uzavření smlouvy

Webová stránka obsahuje seznam služeb nabízených třetími osobami (dále jen „poskytovatel“), a to včetně uvedení orientačních cen jednotlivých služeb. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny v orientační výši a společnost neručí za to, že poskytovatel se zájemcem za tyto ceny předmětnou smlouvu uzavře. Toto ustanovení neomezuje možnost poskytovatele nebo společnosti uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky služeb umístěné na webové stránce jsou nezávazné a společnost ani poskytovatel nejsou povinni uzavřít příslušnou smlouvu ohledně těchto služeb.

Společnost srovnává podmínky poskytovatelů služby na webové stránce na základě veřejně dostupných informací nebo dle individuálně zaslaných podmínek poskytovatelů. Srovnání nabídek na webové stránce je pouze orientační. Společnost není povinna na webové stránce zveřejňovat nabídky všech poskytovatelů dané služby na trhu.

Pro objednání možnosti uzavření smlouvy na službu vyplní zájemce objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace :

  • o objednávané službě,
  • osobní údaje vyžadované poskytovatelem,
  • obchodní podmínky poskytovatele

(dále společně jen jako „objednávka“).

Společnost předá objednávku poskytovali, který je oprávněn uzavřít se zájemcem  předmětnou smlouvu. Zájemce tímto dává výslovný souhlas společnosti k poskytování nebo předání jiným třetím osobám  veškerých informací, které od zájemce získá na základě jeho zadání na webové stránce, a to včetně osobních údajů, poskytovali nebo jiným třetím osobám.

Je také možné, že některé služby lze od poskytovatele objednat přímo na webu společnosti. V tom případě práva a povinnosti vyplývající ze služby stanoví konkrétní obchodní podmínky poskytovatele, které jsou předkládány zájemci separátně k odsouhlasení.

Předmětnou smlouvu uzavírá zájemce na základě svého vlastního svobodného výběru poskytovatele poté, co se seznámil a porozuměl obchodním podmínkám poskytovatele dané služby seznámení a to na základě své svobodné vůle, a to přímo s poskytovatelem služby. Společnost zájemci poskytuje pouze možnost uzavření této smlouvy A nenese tedy jakoukoli odpovědnost z dvoustranné smlouvy sjednané mezi zájemcem a poskytovatelem.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

Zájemce bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící web jsou chráněny autorským právem. Zájemce se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící web společnosti.

Zájemce není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zájemců společnosti a který je v souladu s jeho určením.

Zájemce bere na vědomí, že společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Uživatel souhlasí se zpracováním a uchováváním  poskytnutých osobních údajů. Ty jsou zpracovávány primárně za účelem přípravy nabídky služeb a návrhů smluv pro klienta, za účelem marketingu, tj. zasílání informací o stávajících i nových produktech společnosti,  počátku různých promo akcí, soutěží apod., a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách společnosti, v platném znění, a to na dobu, než uživatel svůj souhlas způsobem zde uvedeným odvolá. Společnost si vyhrazuje právo na zasílání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů.

Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

V případě uvedení osobních údajů třetí osoby uživatel prohlašuje, že tato třetí osoba souhlasí s uvedením údajů a s případným sjednáním vybraného produktu.

Údaje mohou být pro uživatele dostupné v tzv. „klientské zóně“, kam je oprávněn uživatel přistupovat zabezpečeně pod svým registračním jménem a heslem (pokud je takový přístup zřízen).

Uživatel je oprávněn být na základě své žádosti kdykoliv, bez zbytečného odkladu, informován o osobních údajích o něm zpracovávaných společností. Tuto informaci obdrží za úhradu nutných nákladů souvisejících se sdělením požadované informace.

Uživatel je oprávněn kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnost. Odvoláním není dotčeno právo  společnosti zpracovávat ty osobní údaje uživatele, které je společnost oprávněna zpracovávat i bez souhlasu uživatele v souladu s příslušným zákonem. Společnost si ponechá zejména údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.

Zpracováním osobních údajů klienta může být společností pověřena třetí osoba, jakožto zpracovatel. Klient tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost je oprávněna předat osobní údaje klienta včetně rodného čísla za výše uvedenými účely jinému subjektu (zejména vybraným poskytovatelům poptávané služby, např. Partners Financial Services, a.s. nebo Gepard finance, a.s.) na základě smlouvy mezi třetí osobou a společností.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, klient má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak uživatel může:

požádat společnost o vysvětlení, obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů,požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů uživatele,požadovat, aby se společnost zdržela takového jednání a odstranily takto vzniklý stav.

Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně ve svých osobních údajích. Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

Závěrečná ustanovení

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje společnosti – adresa pro doručování: FinancialSolutions and Services, s.r.o., Sokolovská 215, Praha 9

 

V Praze dne 13.9. 2013