Pojistná událost

V případě povinného ručení je pojistná událost taková škoda způsobená provozem vozidla, za kterou nese odpovědnost pojištěný. Podle pojistných podmínek a pojistné smlouvy má v takovém případě pojistitel povinnost poskytnout pojistné plnění. Je potřeba ještě dodat, že pojistná událost je podle zákona číslo 277/2009 Sb. (zákon o pojišťovnictví) událost nahodilá, rozhodně se nejedná o cílenou… Pokračovat ve čtení Pojistná událost

Podpojištění

Výraz podpojištění označuje stav, kdy je předmět pojištěn na nižší částku, než je jeho vlastní hodnota. Hodnota dané věci se stanovuje buď na základě pojišťovny, posudkem znalce, nebo odhadem pojistníka, který pojištění sjednává. Důvody podpojištění Důvody podpojištění mohou být různé. Může se jednat o: snahu snížit poplatky za pojištění nedostatečné ocenění pojištěného předmětu nezohlednění změny… Pokračovat ve čtení Podpojištění

Obnosové pojištění

Obnosové pojištění je takové pojištění, u kterého je v případě pojistné události pojištěnému/obmyšlené osobě vyplacena předem stanovená fixní částka. Výše pojistného plnění nezávisí na tom, jaký je skutečný rozsah škody, ani na vzniku škody. Obnosové pojištění je upraveno v zákoně č. 89/2012 Sb. (Zákon občanský zákoník). Běžně se s obnosovým pojištěním setkáme u soukromého pojištění.… Pokračovat ve čtení Obnosové pojištění

Trvalé následky úrazu

Trvalé následky úrazu jako pojem se vztahuje k úrazovému pojištění. Trvalý následek úrazu je takový, který není přechodný a který zůstává i přes léčbu úrazu. Osoba musí mít prokazatelné dlouhodobé následky na zdraví, aby se mohly klasifikovat jako trvalé následky úrazu. Může jít např. o ztrátu orgánu. Jak nahlásit trvalé následky úrazu? O plnění ve… Pokračovat ve čtení Trvalé následky úrazu

Pojistné

Pojistné je úplata za sjednané pojištění. Pojistné z pohledu pojišťovny v sobě zahrnuje předpokládané náklady pojistitele na pojistná plnění, správní náklady, zisk, ale musí se do něj rozpočítat také všechny náklady s provozem komerčních prostor pojišťovny a tvorba technických rezerv. Výpočet pojistného však musí zahrnout i další faktory, mezi které patří inflace, úrokové míry i… Pokračovat ve čtení Pojistné

Pojistná smlouva

Pojistná smlouva je smlouva, ve které se pojistitel (pojišťovna) zavazuje v případě vzniku pojistné události uhradit pojištěnému nebo pojistníkovi sjednané pojistné plnění. Pojistná smlouva je právní dokument, který stanovuje práva a povinnosti uvedených stran. Z velké části je pojistná smlouva upravena občanským zákoníkem, některé její části jsou upraveny zvláštními právními předpisy jako je např. zákon… Pokračovat ve čtení Pojistná smlouva

Solventnost

Solventnost představuje označení pro schopnost fyzické nebo právnické osoby splácet své závazky v dohodnutých lhůtách, v požadované výši a na požadovaném místě. Tato schopnost závisí na dostatečném množství finančních prostředků potřebných ke krytí všech potřeb a případně i dalších závazků za určité období. Solventnost v pojišťovnictví V pojišťovnictví je solventnost spojována se schopností pojišťovny hradit… Pokračovat ve čtení Solventnost

Politicky exponovaná osoba

Politicky exponovaná osoba je ta, která zjednodušeně řečeno zastává nebo zastávala významnou veřejnou funkci s celostátním nebo regionálním významem. Můžete se setkat také se zkratkou PEP, která pochází z anglického (politically exposed person). Politicky exponovaná osoba je definována v zákoně č. 253/2008 Sb. (Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování… Pokračovat ve čtení Politicky exponovaná osoba

VIN kód

VIN kód je zkratka pro Vehicle identification number. Jedná se o jedinečné identifikační číslo vozidla, a to na mezinárodní úrovni. Formát tohoto čísla je dán normou (ISO 3779:1983). Od roku 1983 se nemění – jde o kód tvořený 17 písmeny a číslicemi. Bude se vám hodit při případném hlášení krádeže na policii, nebo při koupi… Pokračovat ve čtení VIN kód

Registrační značka

Registrační značka, někdy také RZ, nebo jinými slovy dříve zákonem používané označení “státní poznávací značka vozidla”. V současné době je v zákoně 56/2001 Sb. (Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích), definován legislativní pojem registrační značka. Tento zákon společně s vyhláškou č. 343/2014 Sb. stanovuje vzhled i provedení registrační značky. Jak musí registrační značka… Pokračovat ve čtení Registrační značka