Přechod pro chodce: Pravidla, která byste měli znát a dodržovat

přechod pro chodce

[obsahova-navigace]

Pravidla si můžete nastudovat v Zákoně č. 361/2000 Sb. (Zákon o silničním provozu). Z něj vyplývá: “Řidič nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, anebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce.” V praxi vypadá přecházení po přechodu pro chodce o něco složitěji.

Dopravní značka přechod pro chodce

Přechod pro chodce musí být označen příslušnou dopravní značkou. Existuje několik značek, které označují přechod pro chodce. Najdete je ve vyhlášce č. 30/2001 Sb. (Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích).

Vodorovná značka přechod pro chodce neboli zebra

Dá se říci, že bez tohoto označení není přechod pro chodce. Má následující podobu:

 • Značka V 7a – “Přechod pro chodce”. Jde o vodorovnou dopravní značku, která označuje místo pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci.
 • Značka V 8c a V 8b – “Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty“ a “Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce“. Jde o alternativní vodorovné značení přechodu, které je kombinované s částí pro cyklisty.

Existují i dvě svislé značky, které na přechod upozorňují

 • Značka A 11 – “Pozor, přechod pro chodce”. Jde o výstražnou značku, která upozorňuje na přechod pro chodce mimo obec a v nepřehledných místech v obci. V obci se takto označuje i např. první přechod pro chodce.
 • Značka IP 6 – “Přechod pro chodce”. Jde o informativní (modrou) značku, která informuje o přechodu vyznačeném vodorovným značením V 7a v místech, kde by jej řidič neočekával (např. mimo křižovatku).

auto zastavuje před přechodem pro chodce

Co znamenají další dopravní značky?

Při pohybu na cestách narazíte také na značku V 7b – “Místo pro přecházení”. Značku najdete definovanou ve vyhlášce č. 294/2015 Sb. Na vozovce jde o čárkované čáry přes silnici. Jde o označení míst, která jsou uzpůsobená k přecházení pozemní komunikace. Pro chodce to ale neznamená, že má stejná práva jako na přechodu pro chodce. Chodec v tomto místě nemá přednost. Chodec se musí přesvědčit, že v tomto místě může vejít do vozovky aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky.

Do jisté míry se toto značení plete se značkou V 8a „Přejezd pro cyklisty“. Graficky jde o čáry složené ze čtverců přes silnici. Ani zde nemá cyklista nebo chodec přednost před auty.

Tip! Jste-li řidič, znalost pravidel na přechodech pro chodce je klíčová, ale nehody se mohou stát i při největší opatrnosti. Proto je dobré mít havarijní pojištění. S naším srovnávačem najdete ideální pojištění, které vám poskytne klid a jistotu na silnici.

Najděte si nejvýhodnější havarijní pojištění

Jaké z toho vyplývají povinnosti pro řidiče?

Ačkoliv máme nějaké chování na silnicích před přechodem pro chodce z pohledu řidiče zafixované, pojďme si vše ještě ujasnit a raději zopakovat:

 • pokud souběžně jedoucí vozidlo zpomalí nebo zastaví před přechodem pro chodce, musí zpomalit nebo zastavit i vozidla jedoucí v dalších souběžných pruzích,
 • na přechodu pro chodce se nesmí otáčet,
 • na přechodu pro chodce se nesmí couvat,
 • řidič nesmí ohrozit ani omezit chodce, který už přechází po přechodu pro chodce, nebo se zjevně chystá přecházet,
 • 5 metrů před a 5 metrů za přechodem nesmí řidič zastavit a stát.

lidé na přechodu pro chodce

Absolutní přednost na přechodu pro chodce

Bohužel, absolutní přednost pro přecházející osoby na přechodu pro chodce neexistuje. Pokud přijíždí tramvaj, nemá povinnost dát chodci čekajícímu na přechodu, přednost. Tramvaj je těžká s dlouhou brzdnou dráhou. Před jedoucí tramvaj prostě nikdy nevstupujte.

Chodec také nesmí vstupovat na přechod pro chodce, pokud přijíždí vozidla s přednostním právem jízdy se zapnutým výstražným znamením (záchranná služba, policie, hasiči).

Cyklista na kole není považován za chodce

Další téma k diskuzi je cyklista. Pokud cyklista na kole jede, je považován za řidiče. Přechod smí za jízdy použít k přejetí do vozovky z cyklostezky. V takovou chvíli nesmí chodce na přechodu ohrozit ani omezit. Cyklista na přechod nesmí najíždět z chodníku. Ten je určený pro chodce a cyklisté na kole se po něm nesmí pohybovat.

Pokud chce přechod pro chodce použít také cyklista, musí sestoupit z kola. Pokud sestoupí a kolo vede, má stejná práva a povinnosti jako chodec.

Jak má vypadat přecházení chodce?

 • Chodec smí vstoupit na přechod pro chodce jen pokud se neblíží vozidlo, před které by bezprostředně vstoupil.
 • Chodec musí dát jasně najevo, že se chystá vstoupit na přechod pro chodce.
 • Nevidomí chodci úmysl přecházet označují mávnutím slepeckou holí ve směru přecházení.
 • Před přecházením by se chodec měl ujistit, že při přecházení nehrozí bezprostřední nebezpečí. S řidičem, který přijíždí k přechodu, by měl navázat oční kontakt. Pokud se na chodce řidič nedívá, nejspíš nezastaví.
 • Chodec nesmí ohrozit ostatní účastníky silničního provozu, musí odhadnout, zda ostatní stihnou bezpečně zastavit.
 • Na přechodu pro chodce se chodec nesmí bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat.
 • Vozovka se přechází kolmo a co nejrychleji.
 • Při přecházení také průběžně kontrolujte souběžné pruhy a opačný směr.

Chodci si nesmí vozovku přecházet podle vlastní vůle. Pokud je ve vzdálenosti méně než 50 metrů na silnici přechod, má chodec povinnost použít ho. Při přecházení ve vzdálenosti větší než 50 metrů od přechodu si zvolí dostatečně přehledné místo a přechází vozovku kolmo k její ose.

Zásadní je vzájemný respekt obou stran. Přece jen je cílem, aby se všichni dostali, kam potřebují, zdraví a bez nehody.

Tip! Stačí chvilka neopatrnosti při přecházení přes přechod pro chodce, anebo v okamžiku, kdy si chcete zkrátit cestu mimo něj, a může dojít k úrazu. Proto je důležité mít kvalitní úrazové pojištění. S námi najdete ideální pojistku, která vám poskytne finanční jistotu v případě nepříjemných situací.

Spočítejte si cenu úrazového pojištění