Cestovní pojištění České podnikatelské pojišťovny

Cestovní pojištění České podnikatelské pojišťovny je možné sjednat ve dvou variantách Standard a Nadstandard L2 s odlišným limitem krytí. Název vybraného produktu, který odpovídá Vašemu zadání, je uveden v tabulce srovnání nabídek vždy vedle loga pojišťovny. Vyšší nebo nižší limit krytí pro léčebné výlohy a další pojištěná rizika lze volit nad tabulkou srovnání nabídek.

Přehled limitů pojistného plnění

Limit pojistného plnění = maximální suma, kterou hradí pojišťovna. Pokud bude škoda vyšší, zbytek zaplatíte „ze svého“.

Pojistný program Limity plnění
Standard* Nadstandard L2
Oblast E Oblasti S+U Oblast E Oblasti S+U
Pojištění léčebných výloh – při cestách do 90 dní
Celkový limit 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč 4 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Zdravotní péče celkem 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč 4 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Repatriace a převoz 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč 4 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Ošetření zubů 5 000 Kč 7 500 Kč 5 000 Kč 7 500 Kč
Pojištění léčebných výloh – při cestách nad 90 dní
Celkový limit 4 000 000 Kč 4 500 000 Kč 5 000 000 Kč 6 000 000 Kč
Zdravotní péče celkem 4 000 000 Kč 4 500 000 Kč 5 000 000 Kč 6 000 000 Kč
Repatriace a převoz 4 000 000 Kč 4 500 000 Kč 5 000 000 Kč 6 000 000 Kč
Ošetření zubů 5 000 Kč 7 500 Kč 5 000 Kč 7 500 Kč

*limity plnění pro pojistný program Standard jsou také maximální limity plnění pro organizovanou a rizikovou sportovní činnost

Doplňková připojištění Turistická a sportovní cesta Pracovní cesta
Úrazové pojištění
Smrt následkem úrazu 100 000 Kč 500 000 Kč
Trvalé následky úrazu 200 000 Kč 1 000 000 Kč
Plná invalidita 200 000 Kč 1 000 000 Kč
Pojištění zavazadel
Celkový limit 15 000 Kč 30 000 Kč
Limit na jedno zavazadlo 10 000 Kč 10 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu
Škoda na zdraví 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Škoda na majetku 500 000 Kč 1 000 000 Kč
Finanční škoda 100 000 Kč 500 000 Kč
Pojištění stornopoplatků zájezdu
Limit plnění/ osobu 12 500 Kč/ Evropu;25 000 Kč/ Svět
Spoluúčast 20%

Sportovní aktivity

Rekreační a zimní sport v ceně; rizikový a organizovaný sport lze připojistit. Pokud se pojistná událost stane při nějaké sportovní aktivitě, pojišťovna bude zkoumat, zda byla daná aktivita pojištěna. Výčet aktivit je uveden níže. Jiné než rekreační aktivity lze připojistit zaškrtnutím dané volby na prvním kroku formuláře.

  • Rekreační sporty – provozování rekreačních druhů sportů je v ceně pojištění. Jedná se o sporty tzv. bezkontaktní, sporty bez použití motorového nářadí, sporty bez využití přírodních živlů, sporty kde je možné využít ovladatelné prvky pro rychlost, směr a zastavení, sporty provozované výhradně na zemské povrchu nebo vodní hladině.
  • Rizikové sporty – sporty vyšší rizikovostí, kde je pravidly povolen fyzický kontakt, motorové sporty a sporty využívající přírodní živly, použití sportovního nářadí bez ovladatelných prvků pro rychlost, směr a zastavení, sporty provozované podvodní hladinou a jiné sporty uvedené v této kategorii. Provozování těchto sportů je možné připojistit.
  • Organizované sportovní soutěže a závody – provozování sportů v rámci veřejně organizovaných soutěží a závodů (včetně tréninků) je možné připojistit
  • Nepojistitelné sporty – jedná se o extrémní a adrenalinové sporty, provozování sportů na místech k tomu neurčených a další sporty uvedení v této kategorii. Dále se jedná o profesionální sportovní činnost. Provozování sportů uvedených v této kategorii není možné pojistit.

Rekreační sporty

Sjíždění řek – pohyb lodi po klidné hladině, která volně plyne, (rychlost vodního toku cca 5 km/h – chůze);Jachting, pokud je jachta vybavena jen plachtou, nikoliv motorem (bez ohledu, zda se motor používá), výjimku tvoří jednodenní výlety pojištěných, zde může být i plachetnice s motorem – například při pobytu u moře, v rámci výletu jízda u pobřeží, případně návštěva nedalekého ostrova ap.; Horská turistika v nenáročném terénu do výšky 2 000 m.n.m., návštěvy měst ležících nad 2000 m  n.m. (Lima, Mexico City apod.) nebo pohyb po silnicích ležících na náhorních planinách (Peru, Tibet apod.). TOLERANCE do 3 000 m n. m. – dle podmínek a děje; Vodní atrakce v rámci turistického pobytu (čluny, jízda na „banánu“, aquapark, výjimku tvoří Parasiling); Lyžování a snowboarding na místech k tomu určených; Cykloturistika, Jízda na kole po silnicích a vyznačených cyklostezkáchů Šnorchlování; Plavání a skoky do vody na místech k tomu určených rekreační rovině; Jízda na kolečkových bruslích – rekreačně, na místech k tomu určených; Atletika, Košíková, Fotbal; Plážový volejbal; Tenis; Florbal

Rizikové sporty

Sjíždění divokých řek – při rozhodování, zda se jedná o řeku divokou nebo řeku klidnou s pojištěním se standardní sazbou, doporučujeme klientovi dát k úvaze riziko případných úrazů – rozhodnutí ponechat na něm. Nerozlišuje se, na jakém prostředku (raftový člun, vor, kanoe …) je řeka sjížděna; Jachting, pokud má jachta profesionální posádku a klient plavbu využívá jako službu patří do kategorie Z,

„Vysokohorská turistika v horském terénu nad 2 000 m.n.m nebo  na cestách zajištěnými žebříky, lany a řetězy. Pro posuzování úrazů při vysokohorské turistice je nejdůležitější posouzení okolností úrazu a v rozhodné době existujících terénních podmínek a až v druhé řadě je brán zřetel na zmíněnou výškovou hranici. Je tomu tak proto, že to jsou zejména terénní podmínky, které určují rizikovost vykonávané činnosti z hlediska možného úrazového děje. Upozornění: Lyžování se nepovažuje za vysokohorskou turistiku. Výše uvedený výklad neuplatňujeme pro lyžování. Tolerance do 4 000 m. n m. – dle podmínek a děje; Automotosport včetně čtyřkolek a motokár v rekreační rovině a na místech k tomu určených; Vodní lyžování, Vodní motorové sporty,Windsurfing, Surfing, Akrobacie a skoky na lyžích; Jízda na kole v náročnějším terénu – pole, stezky (ne cyklostezky, ty jsou pojištěny v rámci rekreačního sportu); Skateboarding – jízda na skateboardu; Potápění pomocí dýchacích přístrojů do 40 m; Paragliding, Parašutismus, Boby, Skeleton, Lední hokej; Letecký sport – řízení sportovních letadel, balonů, vzducholodí, roga; Jízda na koni.

Nepojistitelné sporty

Sjíždění vodopádů, nebezpečných a nesjízdných úseků divokých řek; Jachting – zaoceánské plavby atd.; Horolezectví – Climbing, Skialpinismus, Bouldering, Vysokohorská turistika nad hranici 4 000 m. n m.; Sněžný skútr; Waterskiing,  Wakeboarding, Wakeskate, Kitesurfing; Lyžování a snowboarding mimo vyznačené a oficiální trasy, Extreme skiing / freeriding, backcountry, freeskiing, freestyle snowboarding, Snowkiting, speedriding, „U“ rampa, BMX freestyle, Mountain biking, Downhill, Freeriding, Longboard, Freediving, Potápění pod hranici 40 m, Jeskynní potápění, High jumping, Cliff diving, Kiteboarding, Landkiting, Basejump; Jízda na kolečkových bruslích na místech k tomu neurčených; Akrobatické létání, Parkour, Freerunning, Parasiling, Kayaking, Canyoning, Speologie, Kontaktní bojové sporty, Bungee jumping – skoky na laně, Survival, Adventure, Jízda na „U“ rampě

Rozsah pojištění

Léčebné výlohy

Z pojištění se poskytuje úhrada akutních nezbytných nákla­dů na ošetření pojištěného, kterému se byl nucen během pojistné doby podrobit v důsledku úrazu nebo nemoci nebo v příčinné souvislosti s terorismem, jež nastaly v průběhu pojištěného období. Hrazeny jsou zejména: ošetření, léčba, diagnóza, hospitalizace, operace a související výlohy, léky, převoz do vhodného zařízení, ošetření, léčení nebo hospitalizaci v přímé souvislosti s těhotenstvím (pokud od počátku těhotenství neuplynulo více než 8 týdnů), ze zdravotního hlediska nutná repatriace do zdravotnického zařízení na území ČR, případně i náklady na přepravu další osoby nezbytné pro doprovod pojištěného.

Úrazové pojištění

Sjednává se na riziko plné invalidity následkem úrazu, trvalých následků nebo na riziko smrti následkem úrazu.

Pojištění zavazadel

Pojištěna jsou zavazadla a věci osobní potřeby pro případ jejich odcizení nebo náhlého a nepředvídatelného zevního poškození nebo zničení. Pojištění se nevztahuje na: peníze v hotovosti a ceniny, mobilní telefony, výpočetní techniku a nosiče dat, předměty umělecké nebo historické hodnoty, věci sloužící k výkonu povolání. Pojištění se dále nevztahuje na poškození, zničení, odcizenínebo ztrátu zavazadel svěřených dopravci aj. dle pojistných podmínek.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Předmětem pojištění odpovědnosti za škodu je zákonná odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou třetí osobě při pobytu nebo cestě, a to na majetku i na zdraví. Pojištění se vztahuje také na odpovědnost pojištěného za škodu při rekreační sportovní činnosti, při jízdě na kole nebo na koni. Pojištěna je též odpovědnost za škodu vyplývající z držení psa.

Nevztahuje se na škody způsobené zejména provozem motorových vozidel, z výkonu povolání a dalších.

Pojištění storna zájezdu

Pojištěna je úhrada poplatků za stornování zájezdu v těchto případech: akutní onemocnění, úraz nebo smrt pojištěného nebo manžela pojištěného, dětí, rodičů, prarodičů a dále osob žijících s pojištěným ve společné domácnosti; zdravotní komplikace v důsledku těhotenství nejpozději do dvou měsíců před očekávaným porodem; zničení, poškození či ztráta majetku pojištěného živelní událostí velkého rozsahu.

Pojištění stornopoplatků zájezdu je možné sjednat nejpozději v den zaplacení první zálohy nebo jenorázové platby za cestovní službu.

Územní platnost

Územní platnost pojištění je zvolena automaticky podle Vámi zadané cílové země. Cestovní pojištění lze sjednat pro tři územní zóny:

  • oblast E– všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Tunis, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt a Kypr s výjimkou ČR
  • oblast S– všechny státy světa s výjimkou USA a ČR
  • oblast U– všechny státy světa a výjimkou ČR