Statut soutěže „Vyhrajte luxusní dovolenou“

I. Úvodní ustanovení

Obchodní společnost Financial Solutions s.r.o., se sídlem Krystalová 13  Praha 9  PSČ:196  00  IČ: 24773506, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173167, organizuje na území České republiky v období od 28. 5. 2012 do 31. 8. 2012 (dále jen „termín soutěže“) marketingovou soutěž pod názvem „Vyhrajte luxusní dovolenou“ (dále jen „Soutěž nebo „Akce“).

Níže uvedená pravidla tvoří statut (dále jen „Statut“), který je jediným závazným dokumentem upravujícím podmínky vyhlášené Soutěže. Statut Soutěže je platný pro Českou republiku a je zveřejněn na webové stránce cms.fsas.eu.

II. Vyhlašovatel soutěže

Organizátor soutěže je:
Obchodní jméno: Financial Solutions s.r.o.
Sídlo: Krystalová 13  Praha 9  196 00     IČ: 247 73 506
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173167
(dále jen „Porovnej24“ nebo „Organizátor“).

III. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se stává automaticky každá fyzická osoba starší 18 let, která splní všechny podmínky v tomto statutu uvedené (dále jen „Účastník“).    

Z účasti na Akci jsou dle tohoto statutu vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Organizátorovi, jakož i k osobám s Organizátorem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.     

Z účasti na akci budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní řádně požadované podmínky akce. Z účasti na akci budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu se zákonem či dobrými mravy. Pokud se ukáže, že se tento Účastník i přes shora uvedené stal výhercem soutěže, např. v důsledku nepravdivých informací, které Organizátorovi poskytl, nemá na odměnu právní nárok.

Každý Účastník se může soutěže zúčastnit, splní-li veškeré podmínky pro účast dle tohoto statutu.

V případě podezření na nekalé jednání Účastníka  je Organizátor Soutěže oprávněn Účastníka vyloučit z účasti v Soutěži.

IV. Termín soutěže

Soutěž se uskuteční v době od 1. 6. 2012 0:00 hodin do 31. 8. 2012 24:00 hodin.

V. Pravidla soutěže

Soutěže se platně zúčastní ten Účastník, který v termínu konání soutěže splní následující podmínky účasti v Soutěži:

  • Sjedná libovolný produkt pomocí portálu cms.fsas.eu. Sjednáním se rozumí

    • Správné vyplnění, podepsání a doručení smlouvy o daném produktu (platí v případě produktů: elektřina, plyn)
    • Správné vyplnění, podepsání a doručení smlouvy o daném produktu a zaplacení prvního příspěvku (platí v případě produktů: penzijní připojištění)
    • Správné vyplnění údajů a zaplacení prvního pojistného (platí v případě produktů: povinné ručení, havarijní pojištění, cestovní pojištění)
    • Podepsání smlouvy o hypotečním úvěru s vybranou bankou (platí v případě produktů: hypoteční úvěr)

VI. Výherce soutěže

Výhercem se stává vylosovaná osoba, která splnila podmínky tohoto Statutu, řádně a úplně vyplnila veškeré údaje a současně přes portál cms.fsas.eu uzavřela jeden z nabízených produktů.  Losování proběhne 15.9.2012 v sídle organizátora.
Každá osoba může být zahrnuta do losování vícekrát, a to za každý sjednaný produkt.

VII. Cena v soutěži

V soutěži se soutěží o následující cenu : zájezd do destinace Mauricius a to konkrétně do hotelu Trou aux Biches Resort&Spa***** na 7 nocí, ubytování v Junior Suite, pro dvě osoby s polopenzí. Dále zajištění letecké a pozemní dopravy pro dvě osoby z Prahy do místa ubytování a zpět.

VIII. Oznámení výsledků soutěže

Výherce bude zveřejněn nejpozději do 30ti dnů po skončení soutěže na webových stránkách cms.fsas.eu     

Výherce soutěže bude současně vyrozuměn poštou na doručovací adresu uvedenou v uzavřené smlouvě nejpozději do 30ti dnů ode dne ukončení soutěže.

IX. Způsob odevzdání ceny

Cena bude výherci předána na kontaktní adrese společnosti Seznam.cz. Výherce je povinen si výhru vyzvednout. V případě, že výherce cenu odmítne nebo nepřevezme ve lhůtě do 30 dnů od doručení vyrozumění dle čl. VIII. odstavec druhý tohoto Statutu soutěže, cena zůstává v majetku Organizátora soutěže. V případě, že si výherce odmítne poštovní zásilku obsahující vyrozumění dle předchozí věty převzít, případně se zásilka vrátí Organizátorovi jako nevyzvednutá v úložní lhůtě, považuje se zásilka za doručenou dnem, kdy došlo k odmítnutí jejího převzetí případně u zásilky nevyzvednuté v úložní době, posledním dnem úložní doby. Pro případ, že se vyrozumění odeslané výherci vrátí Organizátorovi s poznámkou poštovního doručovatele, že zásilku nebylo možné doručit, neboť adresát se na doručovací adrese nezdržuje nebo je zde neznámý, považuje se vyrozumění výherci za doručené dnem, kdy poštovní doručovatel učinil pokus o doručení.

X. Změna statutu soutěže a ukončení soutěže

Organizátor má právo kdykoliv, t.j. i během Soutěže, Soutěž ukončit, prodloužit, zkrátit, přerušit nebo změnit Statut. Ukončení, prodloužení, zkrácení, přerušení soutěže nebo změnu statutu je Organizátor Soutěže povinen zveřejnit na internetové stránce cms.fsas.eu.

XI. Osobní údaje, autorská díla

Účastí v soutěži dává každý Účastník Organizátorovi:        
• v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa, tel. číslo za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání ceny a pro další obchodní a marketingové účely Organizátora. Účastník soutěže zároveň uděluje souhlas Organizátorovi k využití elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodných sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Souhlas se zpracováním osobních údajů jakož i k šíření obchodným sdělení je poskytován na dobu 5 let od účasti v soutěži. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolný. Souhlas se zpracováním osobních údajů jakož i k šíření obchodným sdělení lze písemně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane–li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci;    
• souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zároveň souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Organizátora a Organizátor může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie (dále jen „snímek“), které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením soutěže a předáním ceny, popř. může jejich využitím pověřit třetí stranu, a to v mediích (tisk, rozhlasové a televizní vysílaní, internet), formou šíření reklamních spotů, velkoplošnou i maloplošnou reklamou apod. na období 5 let od ukončení soutěže, tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytl;

XII. Závěreční ustanovení

Ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), cenu není možno vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu nelze převést na jinou osobu. Cenu není možné nárokovat v alternativní podobě.    

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídajících hodnot.    

Odpovědnost Organizátora za případné vady cen se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.    

Tento Statut nabývá účinnost vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení soutěže. Pro případ existence rozdílných znění statutů soutěže je platné a závazné jejich poslední znění uveřejněné na internetové adrese cms.fsas.eu.     

Osoby, které se zúčastní soutěže, vyjadřují svůj souhlas se závazností Statutu.     

V případě rozporu ustanovení Statutu a propagačních materiálů týkajících se soutěže se budou aplikovat příslušná ustanovení tohoto statutu.     

V případě jakýchkoliv sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou tyto řešeny rozhodnutím Organizátora Soutěže.     

Každý má právo nahlédnout do tohoto Statutu a požádat o jeho fotokopii. Statut je k dispozici v sídle Organizátora Soutěže a internetové adrese cms.fsas.eu.     

V Praze dne 20. 5. 2012

 

Publikováno
V rubrikách Nezařazené Štítky